Faglig

 
     
 

 

Sintidsbehandlinger

Vurdering og behandlinger hos besetninger uten egen avtale

Hos besetninger uten egen avtale, blir vurdering og eventuell behandling på slutten av laktasjonen gjennomført etter et besøk i besetningen, tilsvarende besøk ved andre mastitter. Fortrinnsvis etter at det er dyrket fra kjertlene på forhånd. Ved disse behandligene nyttes kun Mastipen, eventuelt i kombinasjon med generell behandling.

Krav for å nytte lokal sintidsbehandling

Besetninger som vil ha muligheten nytte lokal behandling av kjertler uten besøk fra veterinær, skal inngå en skriftlig avtale som innebærer:

 • Besetningen skal ha årlig helstjenestebesøk, der en skal se på resultater fra dyrkningsprøver, celletall i besetningen og andre forhold som påvirker mastitt.  Forholdene ellers skal være såpass gode, at sintidsbehandlinger ikke blir en medikamentell løsning på et driftsproblem.

 • Det skal tas jevnlige speneprøver / dyrkningsprøver i besetningen

 • For de kyrne som skal behandles, skal prøven være tatt ut siste 3 uker før behandling.

 • Helsetjeneste for storfe anbefaler at celletallskyr skal behandles før avgjelding.  Dette gjelder ”suksesskyr”, som har rimelig god sjanse til å komme seg.  Helsetjenesten definerer disse til å være kyr med under 400 000 i celletall (i alle fall <600 000) siste 3 målinger, med funn av typiske mastittbakterier og uten tidligere celletallshistorikk eller kroniske forandringer i juret.   Oppfylles ikke dette er sjansen for ”fiasko” stor, og kyrene bør slaktes istedenfor.

 • Dyrkning/ resistensprøver og helseutskrift skal sendes inn til post@kvamvet.no før bestilling av resepter for avsiningsbehandling. (innskannet)

  • Ved opptil 2 kyr kan informasjonen oppgis per telefon, selv om vi oppfordrer til å sende inn nødvendig informasjon per epost.

 • Dersom kravene over ikke oppfylles eller det er kliniske symptom (slitrer, hevelse med mer) behandles det som et vanlig mastittbesøk på gården.

 • Resept skal alltid bestilles ved direkte kontakt eller telefon, ikke epost eller sms.

 

Medisin til bruk ved lokal sintidsbehandling

Vurderinger av fordeler og ulemper med aktuelle lokale preparat:


Mastipen

 

Siccalactin

 

Fordel

Ulempe

Fordel

Ulempe

Registrert preparat

 

 

Uregistrert preparat

Rent penicillin-preparat

 

 

Med dihydrostreptomycin – uønsket bredspektret preparat

Relativt kort utskillingstid – ikke lang lavdosebehandling

Kortere effekt i juret

Lengre effekt i juret – mulig bedre effekt på bakterier som er vanskelig å utrydde (= Staph aur)

Lang utskillingstid – økt resistensfare for bakterier andre steder enn i juret (der forhåpentligvis få bakterier overlever)

Kort slaktefrist – 6 d-mindre risiko ved uforutestte hendelser

 

 

Lang slaktefrist – 35 dager – kassering ved skader på beite.  Ikke mulig å slakte om de kaster eller er uten kalv.  Tilbakeholding melk, 4 dager etter kalving, og minimum 30 dager etter beh.

 

Behandling i 5 dager på slutten av melkinga før avsining

Mindre arbeid – 1 tube etter siste utmelking

Pga resept, har vi erfart at bonden ikke alltid rapporterer inn medisinbruken, slik at dette ikke registreres i Vetreg.

Helsetjenesten for storfe anbefaler bruk av Siccalactin, Norges veterinærhøgskole og terapianbefalinger for storfe anbefaler Mastipen.

Veiledende retningslinjer for valg av preparat i Kvam og Jondal:

 • Ved funn av Staph. Aur, som (etter celletallsregistreringer i Helseutskrift) har vart mindre enn 3 måneder:    Siccalactin om ønsket eller Mastipen (om en ønsker kortere slaktefrist)

  • Begrunnelse:  Staph aur danner ofte mikrobyller som gjør det lite sannsynlig å få effekt ved langvarig infeksjon.  I en tidlig fase kan forlenget behandling ha en gunsitg effekt, slik at Siccalactin er aktuelt å bruke selv om mange grunner ellers taler imot. Risiko ved lang slaktefrist skal vurderes av bonden.

 • Ved funn av andre streptokokker nyttes Mastipen daglig i 5 dager med avgjelding etter siste tuben.

  • Begrunnelse:  Disse bakteriene er som regel enkle å behandle med penicillin, og vi nytter anbefalt smalspektret preparat uten lang depoteffekt.

 • Ved resistente mastittbakterier behandles det normalt ikke. Avgjelding eller slakting av kyr.

 • Ved miljøbakterier (KNS, Enterokokker) og Ecoli uten kliniske symptom behandles det normalt ikke.

 

 
     
     

 


Sintidsbehandling av kyr - lokalt opplegg i Kvam/Jondal

Parasittbehandling Sau

Parasittbehandling Hest

Resistens hos innvollsparasitter lam - Forsøk i Kvam og Jondal 2012

 
Vaktnummer 88005655
 
 
 
 

Produkter for salg

 
Takster storydrprasksis Kvam Veterinærkontor
 
Stordyrpraksisen er et samarbeid av selvstendige veterinærer, samordnet under Kvam Veterinærkontor AS